شیر قبل از رگلإتور
معرفی
شیر مخروطی فولإدی
سه راهی انشعاب
اتصالإت
تماس با ما
 
در باره ما شیر مخروطی فولإدی شیر قبل از رگلإتور سه راهی انشعاب اتصالإت تماس با ما
 
   
شیر قبل از رگلإتور قفل شونده اندازه "4/3 و "1
 
         
ASTM-A126-class B
شیر قبل از رگلإتور قفل شونده با بدنه چدنی بر اساس استاندارد
و مهره داکتیل و ماسوره فولإدی گالوانیزه که سطح تماس آن با
ASTM-B584-Grc
و مغزی برنزی
بدنه و مهره داکتیل به وسیله پلیمر صنعتی پوشش شده است که علإوه بر انجام اتصال فیزیکی
.عایق جریان الکتریکی نیز می باشد
بر روی پلإک شیر شیارهای دقیقی جهت سیستم گریسکاری طراحی شده بنحوی که سطح لپینگ
شده بدنه و پلإک به سهولت گریسکاری می شود تا ضمن حفظ آب بندی گشتاور آن از حد معین
.استاندارد تجاوز نکند
در
.میباشد
ANSI-B.1.20.& N.P.T
دنده های داخلی پیچ ورودی و خروجی شیر بر اساس استاندارد
مراحل تولید نمونه کلیه قطعات مورد آزمایش آنالیز شیمیایی,خواص مکانیکی,سختی و متالوگرافی
.قرار می گیرند
:
که مهمترین آن عبارتند از
ANSI-B16-33
پس از ساخت و مونتاژ آزمایشها بر اساس استاندارد
آزمایش نشتی در شرایط عادی به صورت صد در صد با 14 بار فشار و آزمایش نشتی بعد از دمای 66
درجه و 29- درجه سانتیگراد و اعمال فشار هیدرواستاتیک و آزمایش کشش,خمش و پیچش که
.بصورت نمونه برداری انجام میگیرد
   
   
 
... Home
Copyright © Ticham 2005 All rights reserved.Designed by M.H.R.