شیر قبل از رگلإتور
معرفی
شیر مخروطی فولإدی
سه راهی انشعاب
اتصالإت
تماس با ما
 
در باره ما شیر مخروطی فولإدی شیر قبل از رگلإتور سه راهی انشعاب اتصالإت تماس با ما
 
   
معرفی
 
 
       
کارخانه تی چم از سال 1363 فعالیت خود را در زمینه ساخت و تولید شروع
نمود.از سال 1371 با تو سعه و انشعاب گاز رسانی کشور فعالیت خود
را در ساخت و تولید شیر قبل از رگلإتور 4/3 اینچ که مورد استفاده اکثر
انشعابات گاز رسانی میباشد ,گسترش داد و با تولید سه راهی انشعاب
تی سرویس) و اتصالإت گازی فعالیت خود را توسعه بخشید.از سال 1378 )
تولید شیر مخروطی فولإدی (شیر سماوری)کلإس 150 نوع جوشی و فلإنچی
دو تا شش اینچ را به سایر تولیدات خود اضافه نمود و اتصالإت فولإدی 2000 و
.در بزنامه تولید این کارخانه می باشد 3000
 
 
   
ASTM و API و ANSI در کلیه تولیدات از استاندارد
و سایر استانداردهای مربوط وتوصیه و راهنمایی اداره خودکفایی و خدمات کالإ
و مشخصاتی که مورد تایید بخش مهندسی و بازرسی و کنترل فنی شرکت
.ملی گاز ایران میباشد,را مد نظر قرار داده و اجرا مینماید
تا سال 1382 بیش از یک میلیون واحد شیر قبل از رگلإتور و دویست و پنجاه
هزار سه راهی انشعاب و تخلیه و پنج میلیون عدد اتصالإت گازی و تعدادی
شیر فولإدی مخروطی تحویل شرکت ملی گاز ایران شده و همچنین
.سفارشات زیادی در حال اجرا می باشد
کلیه محموله های سفارشی آماده تحویل و گواهینامه های مربوطه قبل از
حمل توسط بازرسین کنترل کیفی این کارخانه دقیقا مطابق با استانداردهای
مربوطه بررسی و کنترل فنی و کیفی به عمل آمده و پس از تایید اقدام به حمل
این کارخانه بخش فابل توجهی از توان مالی و فنی خود را به
.می گردد
طور مداوم در بهبود کیفیت کالإ و روش تولید و کنترل کیفی صرف می نماید تا
.بیش از پیش رضایت خاطر مصرف کننده را فراهم نماید
.........................................  
 
   
   
 
... Home
Copyright © Ticham 2005 All rights reserved.Designed by M.H.R.