شیر قبل از رگلإتور
معرفی
شیر مخروطی فولإدی
سه راهی انشعاب
اتصالإت
تماس با ما
 
در باره ما شیر مخروطی فولإدی شیر قبل از رگلإتور سه راهی انشعاب اتصالإت تماس با ما
 
   
سه راهی انشعاب و تخلیه
 
         
سه راهی های انشعاب و تخلیه مطابق مشخصات تعیین شده شرکت ملی گاز ایران و
.استانداردهای مربوطه تولید می شود
فورجکاری می شود که دارای خواص مکانیکی و
ASTM-A 105
بدنه سه راهی ها از فولإد کربن
.می باشد
API,5L,GrB
ترکیبات شیمیایی منطبق با خط لوله
ورودی سه راهی ها برای جوشکاری به لوله گازرسانی طراحی شده و خروجی برای سه راهی
انشعاب به نحوی تراشکاری شده که با لوله رده 40 جوشکاری می شود و خروجی برای سه راهی
.دارد, بسته می شود
N.P.T
که دنده پیچ 4/3 مخروطی
A.105
تخلیه با درپوش فولإدی
بسته
N.P.T
با دنده پیچ 4/3 مخروطی
(A.105)
طرف سوم سه راهی تخلیه هم با درپوش فولإدی
.میشود
سه راهی های فوق مجهز به مته مخصوص که با حرکت در بدنه سه راهی به وسیله آچار آلن روی
لوله گازرسانی که سه راهی به آن جوشکاری شده به نحوی سوراخ "8/3 ایجاد می کند که سس
.کوچکترین براده و پلیسه حاصل از سوراخکاری را در خود نگه میدارد تا وارد لوله گازرسانی نشود
سه راهی های فوق علإوه بر سوراخکاری لوله گازرسانی و برقراری جریان گاز در مواقع ضروری به
.صورت شیر در بستن جریان گاز به انشعاب هم عمل می کند
مورد آزمایش قرار گرفته گواهینامه های لإزم همراه
API,5L,GrB
بدنه و درپوش طبق مشخصات
محموله به خریدار ارائه میگردد.جهت جلوگیری از ورود مواد خارجی به داخل سه راهی طرفهای باز با
.درپوش پلإستیکی مسدود شپش در کیسه نایلونی بسته بندی می شود
 
 
 
   
 
... Home
Copyright © Ticham 2005 All rights reserved.Designed by M.H.R.