شیر قبل از رگلاتور

  • ﺷﯿﺮ ﻗﺒﻞ از رگلاﺗﻮر ﻗﻔﻞ ﺷﻮﻧﺪه ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻪ ﭼﺪﻧﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد ASTM-A126-class B و ﻣﻐﺰی ﺑﺮﻧﺰی ﺑﺪﻧﻪ ASTM-B584-Grc و مهره داﮐﺘﯿﻞ و ﻣﺎﺳﻮره ﻓﻮلادی ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎس آن ﺑﺎ و مهره داﮐﺘﯿﻞ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﭘﻠﯿﻤﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﭘﻮﺷﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ علاوه ﺑﺮ اﻧﺠﺎم اﺗﺼﺎل ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻋﺎﯾﻖ ﺟﺮﯾﺎن اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
  • ﺑﺮ روی پلاک ﺷﯿﺮ ﺷﯿﺎر های دﻗﯿﻘﯽ جهت ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺮﯾﺴﮑﺎری طﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﻨﺤﻮی ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﻟﭙﯿﻨﮓ ﺷﺪه ﺑﺪﻧﻪ و پلاک ﺑﻪ سهولت ﮔﺮﯾﺴﮑﺎری ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺣﻔﻆ آب ﺑﻨﺪی ﮔﺸﺘﺎور آن از ﺣﺪ ﻣﻌﯿﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺠﺎوز ﻧﮑﻨﺪ.
  • دﻧﺪه ھﺎی داﺧﻠﯽ ﭘﯿﭻ ورودی و ﺧﺮوﺟﯽ ﺷﯿﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ANSI-B.1.20.& N.P.T می باشد. در ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ,ﺧﻮاص ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ,ﺳﺨﺘﯽ و ﻣﺘﺎﻟﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
  • ﭘﺲ از ﺳﺎﺧﺖ و ﻣﻮﻧﺘﺎژ آزمایش ها ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد ANSI-B16-33 ﮐﻪ مهمترین آن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﺸﺘﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﺪ در ﺻﺪ ﺑﺎ ۱۴ ﺑﺎر ﻓﺸﺎر و آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﺸﺘﯽ ﺑﻌﺪ از دﻣﺎی ۶۶ و درﺟﻪ ۲۹- درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد و اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر هیدرواستاتیک و آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺸﺶ, ﺧﻤﺶ و ﭘﯿﭽﺶ ﮐﻪ و ﺑﺼﻮرت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری اﻧﺠﺎم می ﮕﯿﺮد.

شیر قبل از رگولاتور ۳/۴ اینچ

مهره ماسوره شیر قبل از رگولاتور

(هافیونیون)

شیر قبل از رگولاتور ۱ اینچ