سه راهی انشعاب و تخلیه

  • ﺳﻪ راهی های اﻧﺸﻌﺎب و ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﮔﺎز اﯾﺮان و اﺳﺘﺎﻧﺪارد های ﻣﺮﺑﻮطﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
  • ﺑﺪﻧﻪ ﺳﻪ راهی ها از ﻓﻮلاد ﮐﺮﺑﻦ  ASTM-A 105  ﻓﻮرﺟﮑﺎری ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ دارای ﺧﻮاص ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ API,5,GrB ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
  • ورودی ﺳﻪ راهی ها ﺑﺮای ﺟﻮﺷﮑﺎری ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺎزرﺳﺎﻧﯽ طﺮاﺣﯽ ﺷﺪه و ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﺮای ﺳﻪ راهی اﻧﺸﻌﺎب ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺗﺮاﺷﮑﺎری ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ رده ۴۰ ﺟﻮﺷﮑﺎری ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﺮای ﺳﻪ راهی ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺑﺎ درﭘﻮش ﻓﻮلادی A.105 ﮐﻪ دﻧﺪه ﭘﯿﭻ ۴/۳ مخروطی N.P.T دارد, ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
  • طﺮف ﺳﻮم ﺳﻪ راهی ﺗﺨﻠﯿﻪ هم ﺑﺎ درﭘﻮش ﻓولادی (A.105) ﺑﺎ دﻧﺪه ﭘﯿﭻ   ۴/۳ ﻣﺨﺮوطﯽ N.P.T بسته می شود.
  • ﺳﻪ راهی های ﻓﻮق مجهز ﺑﻪ ﻣﺘﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ در ﺑﺪﻧﻪ ﺳﻪ راهی ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آﭼﺎر آﻟﻦ روی ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺎزرﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻪ راهی ﺑﻪ آن ﺟﻮﺷﮑﺎری ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺳﻮراخ “۸/۳ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺲ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮاده و ﭘﻠﯿﺴﻪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﻮراﺧﮑﺎری را در ﺧﻮد ﻧﮕﻪ می دارد ﺗﺎ وارد ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺎزرﺳﺎﻧﯽ ﻧﺸﻮد. ﺳﻪ راهی های ﻓﻮ علاوه ﺑﺮ ﺳﻮراﺧﮑﺎری ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺎزرﺳﺎﻧﯽ و ﺑﺮﻗﺮاری ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺎز در ﻣﻮاقع ﺿﺮوری ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﯿﺮ در ﺑﺴﺘﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺎز ﺑﻪ اﻧﺸﻌﺎب هم ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
  • بدنه و درپوش طبق مشخصات API,5,GrB مورد آزمایش قرار گرفته و گواهینامه های لازم همراه محموله به خریدار ارائه می گردد.
  • جهت جلوگیری از ورود مواد خارجی به داخل سه راهی طرفهای باز با درپوش پلاستیکی مسدود شده در کیسه نایلونی بسته بندی می شود.

پرژینگ
سه راهی تخلیه ۳/۴×۳/۴ اینچ

تی سرویس
سه راهی انشعاب ۳/۴×۳/۴ اینچ

تی سرویس
سه راهی انشعاب ۱×۳/۴ اینچ

تی سرویس
سه راهی انشعاب ۲×۲ اینچ