معرفی

شرکت تی چم از سال ۱۳۶۳ فعالیت خود را در زمینه ساخت و تولید شروع نمود. از سال ۱۳۷۱ با توسعه و انشعاب گاز رسانی کشور فعالیت خود را در ساخت و تولید شیر قبل از رگلاتور ۴/۳ اینچ که مورد استفاده اکثر انشعابات گاز رسانی میباشد ,گسترش داد و با تولید سه راهی انشعاب (تی سرویس) و اتصالات گازی فعالیت خود را توسعه بخشید. از سال ۱۳۷۸ تولید شیر مخروطی فولادی (شیر سماوری) کلاس ۱۵۰ نوع جوشی و فلانچی دو تا شش اینچ را به سایر تولیدات خود اضافه نمود و اتصالات فولادی ۲۰۰۰ و ۳۰۰۰ در برنامه تولید این شرکت می باشد.

در کلیه تولیدات از استاندارد ANSI و API و ASTM و سایر استانداردهای مربوط و توصیه و راهنمایی اداره خودکفایی و خدمات کالا و مشخصاتی که مورد تایید بخش مهندسی و کنترل فنی شرکت ملی گاز ایران می باشد، را مد نظر قرار داده و اجرا می نماید.

تا سال ۱۳۸۲ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن واﺣﺪ ﺷﯿﺮ ﻗﺒﻞ از رگلاﺗﻮر و دوﯾﺴﺖ و ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ﺳﻪ راﻫﯽ اﻧﺸﻌﺎب و ﺗﺨﻠﯿﻪ و ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻋﺪد اﺗﺼﺎلات ﮔﺎزی و ﺗﻌﺪادی و تعدادی شیر ﻓﻮلادی ﻣﺨﺮوﻃﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ شرﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﮔﺎز اﯾﺮان ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻔﺎرﺷﺎت زﯾﺎدی در ﺣﺎل اﺟﺮا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

کلیه محموله های سفارشی آماده تحویل و گواهینامه های مربوطه قبل از حمل توسط بازرسین کنترل کیفی این شرکت دقیقا مطابق با استانداردهای مربوطه بررسی و کنترل فنی و کیفی به عمل آمده و پس از تایید اقدام به حمل می گردد.
این شرکت بخش فابل توجهی از توان مالی و فنی خود را به طور مداوم در بهبود کیفیت کالإ و روش تولید و کنترل کیفی صرف می نماید تا بیش از پیش رضایت خاطر مصرف کننده را فراهم نماید.