اتصالات داکتیل

  • اتصالات داکتیل مطابق استاندارد BS 2789 ریخته گری شده و بر اساس استاندارد BS 143 تولید می شود. دنده های دو طرف بر مبنای استاندارد API.5B حدیده و قلاویزکاری می شود.
  • از آنجائیکه نشکن بودن و درصد مناسب تغییر طول نسبی می تواند به میزان گرافیک کروی و درصد فریت بستگی داشته باشد. ضمن نمونه برداری جهت آنالیز شیمیایی، توجه زیادی به متالوگرافی جهت داکتیلیته و درصد فریت بالای ۸۵% می شود تا ضمن داشتن امتیازات ویژه داکتیل به مشخصات ممتاز مالیبلی هم نزدیک باشد.
  • کلیه قطعات به طریق صدا و براده براده برداری زمان پخ زنی و بعضا بوی براده، مورد آزمایش کارگاهی قرار می گیرد تا اطمینان حاصل شود همه قطعات داکتیل شده باشند. کلیه قطعات از نظر نشتی جداره بدنه در فشار ۶ بار داخل آب کنترل می شوند. اتصالات داکتیل ما شامل زانو، سه راهی، بوشن، مغزی، مهره ماسوره، تبدیل و سوایل و … می باشد.

کجکی کنتور(سوایول)
۱ اینچ

زانوی ۹۰ درجه
۱ تا ۲ اینچ

بوشن(کوپلینگ)
۱ تا ۲ اینچ

۳/۴x۱ تا ۲x۱ اینچ و ۱ تا ۲ اینچ

مهره ماسوره واشر دار
۱ تا ۲ اینچ

سه راهی مساوی
۱ تا ۲ اینچ

مغزی ۶ پر

۱ تا ۲ اینچ

تبدیل(بوشینگ)
۱ تا ۲ اینچ

مهره ماسوره مفصلی(کروی)
۱ تا ۲ اینچ